Scroll

Overheden

Wij geven gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk inzicht in de knoppen waar ze aan kunnen draaien om een mooie en leefbare omgeving te creëren. Onze woningmarktonderzoeken brengen de daadwerkelijke woonbehoefte van burgers in kaart. En ons innovatieve platform Stedelijke Vernieuwing 3.0 biedt elke buurt maatwerk in het bepalen van de opgave en het doorrekenen van investeringen.

Woningmarktonderzoek

De huidige woningmarkt verandert snel. Er is sprake van grote schaarste, de betaalbaarheid staat onder druk en de ruimte om te ontwikkelen is vaak beperkt. Het zijn complexe vraagstukken waar overheden voor staan, waar niet één antwoord op mag worden verwacht. Ze vragen om oplossingen die passen bij de lokale context. Springco geeft inzicht in de woonbehoefte van mensen, rekent het potentieel door van bouwprogramma’s om nieuwkomers te verleiden of becijfert de doorstromingskansen op basis van verhuiswensen.

Dashboard Stedelijke Vernieuwing

Na de eerste twee golven Stedelijke Vernieuwing presenteren wij SV3.0, een praktische methode van onderaf met oog voor de werkelijke problemen in de wijk. Door middel van een look-a-like-analyse bepalen we allereerst de buurtspecifieke opgave, waarna we met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) overheidsinvesteringen kunnen optimaliseren en verantwoorden. Op die manier kunnen we integraler en rationeler te kijken naar leefbaarheidsproblematiek en de bewoners écht helpen.

Thema's die ons aan hart gaan

Maatschappelijke thema’s gaan ons aan het hart met datascience willen we maar al te graag een bijdrage leveren aan oplossingen. Zo zochten we uit met welk woonproducten ‘sociale stijgers’ worden behouden, wat de verschillende woonprofielen van ouderen zijn en hoe betaalbare koopwoningen kunnen worden gerealiseerd. Lees vooral onze blogs over hoe we datascience toepasen om grip te krijgen op betaalbaarheid, stedelijke vernieuwing, gebiedsprofielen, beter benutten van de woningvoorraad, mobiliteitsmilieus, datagestuurde vestiging gezondheidszorg en blijf op de hoogte met Springco’s Spotlight.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Hank Groenhof via groenhof@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight